Projektek

CONNAT: A reziliencia helyreállítása – Kapcsolódás a természethez és önmagunkhoz

add class h_bar orange

A reziliencia általános értelemben rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek – legyen az egy egyén, egy közösség, vagy egy ország – azon képessége, hogy az erőteljes, vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódjon. Lényegében azt a megújulási képességünket jelenti, ahogyan az ember vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát testi-lelki problémák leküzdése illetve nehéz élethelyzetek átélése után. Ilyen értelemben a reziliens személy vagy közösség kevésbé sérülékeny, belső erőforrásait a lehető legteljesebb mértékben ki tudja használni és képes hatékonyan megküzdeni az őt érő konfliktusokkal. Ez a képesség igen hasznosnak bizonyul mai, gyorsan változó világunkban: gondoljunk csak a klímaváltozásra, a menekültválságra, a globális gazdasági folyamatok jelentette kihívásokra, vagy a munkanélküliség kérdésére. A “business as usual” (mindent úgy csinálunk, mint annak előtte) kora sajnos lejárt.

CONNAT projektünkben a minden emberben ott rejtőző legmélyebb emberi jószándékot, emberségességet szeretnénk újra a felszínre hozni és segíteni megtalálni az értelmet az értelmetlenségben mind egyéni, mind közösségi szinten. Hisszük, hogy ehhez a legegyszerűbb út a természeten keresztül vezet, mely inspirációforrásul szolgál az egész ökoszisztémát figyelembe vevő, fenntartható és értelemmel teli válaszok megtalálásához. Mindezek mellett kiemelt küldetésünknek tartjuk az emberek digitális kompetenciáinak fejlesztését is.

A CONNAT (Restoring Resilience – Connecting to Nature and Self) projekt céljai:

  • a reziliencia fejlesztése az Európai Uniót érintő kihívásokkal való hatékony megküzdés érdekében;
  • a természet útmutatásainak megtapasztalása;
  • az értelem megtalálása egyéni és közösségi szinten; az értelem keresésére, az emberségességünkkel való kapcsolódásra való nyitottságunk kialakítása itt és most;
  • a belső folyamatainkra való odafigyelésünk magasabb szintre emelése (önismeret).

Projektünk elsősorban azoknak nyújt segítséget, akik szakmaiságukat más emberek szolgálatába állítják. Kifejezett célcsoportjaink a humán segítők (coach-ok, pszichológusok, tanácsadók, trénerek, szociális munkások), illetve a természet szakemberei (környezeti nevelők, természetvédők, túravezetők). Bízunk benne, hogy rajtuk keresztül üzenetünk elér azokhoz a tömegekhez, akik olyan félelmek és kérdések közepette élnek, mint például “vajon mit tartogat számomra a jövő?”, “hogyan tudok harmóniában élni a környezetemmel?”, “Lehetséges-e, hogy békés, örömöteli életet éljek?”

A megvalósítás során olasz és horvát partnereinkkel közösen egy olyan (online és kint a természetben megvalósuló) tréninget hozunk létre, mely a természettel való kapcsolatunk újra felfedezésén keresztül szolgálja a reziliencia fejlesztését. A kétéves projekt első lépéseként a célcsoport tagjaival készülő interjúkra és fókuszcsoportos beszélgetésekre alapozott kutatásokat végzünk, melynek eredményeit egy tanulmányban foglaljuk össze. Ez a tanulmány tartalmazza a kurzus pontos céljait, fejlesztési területeit és beavatkozási pontjait, illetve az általunk fejleszteni kívánt kompetenciákat és életvezetési képességeket.

Ez után következik magának, a két részből álló kurzus anyagának a kidolgozása: egyrészt egy online tananyagot (MOOC, Massive Online Open Course) fejlesztünk ki, mely elsősorban az értelmet célozza meg (a téma elméleti megközelítései, kapcsolódó szakirodalmak, videótartalmak stb.), másrészt létrehozunk egy outdoor tréninget, mely kifejezetten érzelmi központra hat a személyes tapasztalatok és az azokat követő közös véleménycserék révén.

Célul tűztük ki, hogy a két rész önmagában is működőképes legyen, azonban azt gondoljuk, hogy valódi, mélyreható és hosszú távú változást a két rész együttesen tud elérni. Ekkor mind az értelem, mind a szív (vagyis az analizáló, elemző bal agyfélteke és a szintetizáló, összegző jobb agyfélteke is) új benyomásokat szerez, a megszerzett tudás mélyen integrálódik és lehetővé válik egy újfajta tudatosság kialakítása.

Munkánk második évében a kidolgozott tananyagokat teszteljük (kipróbáljuk), majd a résztvevők visszajelzéseit beépítve véglegesítjük. Ezzel párhuzamosan a konzorcium minden országában (Magyarországon, Horvátországban és Olaszországban) rendezvényeket szervezünk, melyeken bemutatjuk az elért eredményeinket a szélesebb közönség számára is.

Jelen projekt olyan, látszólag távoli területeket kapcsol össze, mint az online ismeretszerzés, a természettel való kapcsolódás, az önismeret és a reziliencia. A természetet “használja” abból a célból, hogy az utat mutasson önmagunk jobb megértéséhez és a reziliencia fejlesztéséhez. A természet tehát, mint útmutató jelenik meg, ennek értelmében nem célunk az, hogy a természetről tanuljunk – nem kívánunk természettudományi ismereteket átadni. Sokkal inkább célunk, hogy a természet által tanuljunk meg valami újat, mégpedig saját magunkról. Ez a megközelítés egy olyan nyelvezet használatát teszi lehetővé, mely mindenki számára könnyen érthető: ez a metafórák, a szimbólumok, a képzelet világa. A jobb és a bal agyfélteke együttes használata pedig közvetlen kapcsolatot teremt a racionális tudás és a szív bölcsessége között, ezzel is erősítve a projekt holisztikus megközelítését és elősegítve a kihívásokra adható legjobb válaszok megtalálását.

A projektben részt vevő három partner a Rogers Alapítvány, az AURA Egyesület és az Isoropia nevű kis vállalkozás: három szervezet, mely az emberek és szervezetek fejlődéséért és fejlesztéséért tevékenykedik.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2016-1-HU01-KA204-022911

A program kezdete: 2016.09.01.
A program vége: 2018.08. 31.
A projekt futamideje: 24 hónap

Partnerek:

A projekt honlapja: http://www.connat.eu/
A projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/connectingtonatureandself/

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”